Sense comentaris encara

VOT DE POBLE

SANT ANDREU APÒSTOL

Vot de poble de la vila de la Selva del Camp
(1651-2020)
369 anys
“Als tres de juny de 1651, després de molt dies d’haver tingut patent lo Santíssim Sagrament, mentes se deya una missa resada, per altre discurs de temps haver tingut patent la relíquia del gloriós patró nostre Sant Andreu, a fi y efecte de implorar auxili y socorro per lo contagi, del que estava esta vila de la Selva molt apretadament castigada, de la mà y poder de Nostre Senyor Déu Omnipotent, se determinà per los infrascrits testimonis, que se posàs ab una bossa tots los sants y santes del catalogo del breviari, y per un minyó se fes extracció de un sant, y que aquell, que ab sort eixiria, se prengués per particular advocat del contagi que estàvam, y per sempre fer-li y dedicar-li festa.
Y lo següent dia 4 de juny de dit any, posats ab albarans tots los sants de la lletania, que prenien número de 274, després de haver dit una missa, estant patent lo sant bras de Sant Andreu, y cantant lo himne Veni Creator, y estant lo doctor Pau Guasch, prevere y acònomo , revestit ab sas vestes sagrades, assistint allí lo reverent mossèn Joan Bartre, prevere, mossèn Jacinto Virgili, mossèn Rafel Domingo, prevere, y beneficiats de la Iglesia parroquial de la present vila, los magnífichs Pau Andreu, Gabriel Pàmies, jurats; Jaume Monter, Pera Massó, lo doctor Francisco Castellar, notari, Joseph Cisterer, Jaume Bover, Pau Movis, Gabriel Hortet, dit lo Povill, Jaume Pascual, y altres, així homens com dones, agenollats ab molta devoció devant lo altar major, foren posats, com tenim dit, los albarans dins la bossa, y per un fill de Rafel Guasch, també Rafel, de edat de tres anys, poc més o menos, lo feren senyà tres vegades, y, invocant lo auxili del Esperit Sant, tragué un albarà dels que estaven dins la dita bossa, y tragué lo albarà en lo qual estava escrit lo gloriós Sant Andreu, patró nostre. Quedaren tots molt alegres per la sort avian tingut en la extracció y regonagueren lo gloriós Sant Andreu, patró dues vegades, la una per alecció y l’altre per sort y extracció.
Y per curiositat, després de haver fet esta extracció venturosa, tornaren lo dit albarà dins la bossa y digueren: per curiositat, vejam qui tornarà a eixir. Y succeí, cosa maravillosa, tornà lo mateix minyó a tornar a traure de la dita bossa altre albarà, y tornà segona vegada a eixir lo albarà mateix de Sant Andreu. Y dit Castellà lo donà en mà dels senyors jurats, de ahont quedaren ab gran fervor y confiança en lo auxili del gloriós patró nostre Ssant Andreu, que per son medi lo poble alcancerian millora en lo contagiós mal que·ls afligia, de ahont experimentaren de aquell dia en avant una millora de dit contagi, y dins pochs dies del tot deslliurat.
Y en lo mateix dia lo honrat concell, en nom de tot lo poble, determinaren y votaren fer solemne festa tal dia de 4 de juny.
De tot lo qual, fan testimoni y certificant los infrascrits, per haver-s·i personalment trobat, lo reverent mossèn Joan Bartre, prevere y beneficiat, de 64 anys; lo magnífich Jaume Monter, vuy batlle de la present vila, de edat 47 anys; lo doctor Francisco Castellà, notari, de edat 61 anys; lo senyor Pere Massó, pagès, de edat 62 anys; lo senyor Juseph Cisterer, de edat 44 anys.
Quae fuerunt acta in villa Silvae, Campi et archidioecesis Tarraconensis, die prima augusti 1654, presente me, Francisco Monter, presbiter et vicario dictae villae, auctoritate apostòlica notario
publico, ad instantia reverendi Francisci Claret del Castell, presbiter, sacra teologia doctor, restoris parrochialis ecclesia dictae villae. Verum Franciscus Monter, supradictus”.

Publicar un comentario