Sense comentaris encara

SESSIÓ 20-JESÚS ENTRA A JERUSALEM

SESSIÓ 20-JESÚS ENTRA A JERUSALEM

“Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, Jesús va enviar dos deixebles amb aquest encàrrec: – Aneu al poble que teniu al davant i tot seguit trobareu na somera fermada, amb un pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me’ls. Si algú us preguntava res, responeu-li: “El Senyor els ha de menester, però de seguida els tornarà.”

Això va succeir perquè es complís allò que havia anunciat el profeta:

Digueu a la ciutat de Sió: Mira el teu rei que ve cap a tu; arriba humilment, muntat en una somera i en un pollí, fill d’un animal de càrrega.

Els deixebles hi anaren i feren el que Jesús els havia manat: portaren la somera i el pollí, van posar els mantells al seu damunt, i ell hi va muntar. Molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí; d’altres tallaven branques dels arbres i encatifaven el terra. La gent que anava davant d’ell i els qui seguien darrere cridaven: -Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel! Quan hagué entrat a Jerusalem, tota la ciutat es va inquietar, i preguntaven: -Qui és aquest? La multitud responia: – Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.”   Mt 21,1-11

Jesús amb els seus deixebles anaven a Jerusalem per celebrar la pasqua, la festa més gran dels jueus. A Jerusalem hi havia el temple i hi vivien les autoritats i la gent més poderosa. Aquesta gent quan sentien el què deia i feia Jesús, els incomodava i començaven a pensar com se’n podien desfer.

Aquells dies de festa Jerusalem estava plena de gent que venien de tot arreu.

-Què van fer la gent quan van saber que Jesús arribava?
-Com va entrar Jesús a Jerusalem?

Jesús entra muntat dalt d’un pollí, fill de somera, per ser fidel a les paraules que havia anunciat el profeta que diu que entrarà mansament. La somera és símbol de paciència, de patiment, d’humilitat, de servei, de no dominar ni imposar.

-Què cridava la gent?

Hosanna és una paraula hebrea que vol dir “salva’ns”. Aquesta paraula és un elogi a Jesús que tot hi entrar humilment, és rebut amb una gran alegria per la multitud que el vol proclamar Rei.  Jesús digué als seus deixebles: “Els reis de les nacions les dominen com si fossin amos… Jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui serveix” Lc 22,25

És el triomf del Déu humil, senzill, pobre. No del Déu savi, d’intel·lectuals i escribes, no del Déu guerrer de violents i intolerants, no del Déu tancat en el temple. És el triomf de la pau i el perdó, de la justícia i l’amor que ja arriba.

Quina paraula posarem a la Quaresma aquesta setmana?    Posarem la cama de “ACOLLIR”

Jesús és acollit quan entra a Jerusalem, el reben amb palmes i palmons i al seu pas posen els mantells a terra.

Com acollim nosaltres a la gent que venen de fora?

Com acollim els que ens visiten a casa?

Com acollim els que arriben de nou al col·legi?

Jesús va dir “i qui acull un infant com aquest en nom meu, m’acull a mi” Mt 18,5

Busca a la sopa de lletres aquests dotze noms:

  • REI – SOMERA – PA – ANYELL –  JESÚS – PALMA  – VI – ESCLAVATGE – LLIBERTAT – JERUSALEM – CAMÍ – DEIXEBLES
B C E L X A L G N T C Z H D P
Y F I K J E O L P M X A T B A
U S O M E R A P I H O L M K W
X Z O I R G N Y N B U J E I M
C J T R U L F G D B E H Z F M
V P A R S E G C I S G R F P C
I L B T A D U O U P E Z T W Y
N P X C L B P S T A O L D A H
F V L D E I X E B L E S K N T
S C F M M F V J G M F H A Y I
Z R T C H B N R B A V S U E A
X E S C L A V A T G E R G L A
R I R I G A U Z P M C P F L C

 

 

sessio20 JESÚS ENTRA A JERUSALEM

Publicar un comentario